NAŠE SLUŽBY:

 

1. Poradenská činnosť v oblasti projekčnej činnosti

2. Projektová činnosť

V predprojektovej prípravnej činnosti vykonávame:

 • kotolne pre všetky druhy paliva
 • štúdie racionalizácie výroby a spotreby energie
 • audity
 • posudky kvality prevádzky energetických zariadení
 • technicko – ekonomické vyhodnotenia

V projektovej činnosti zhotovujeme projekty pre stavebné konanie a realizáciu stavieb:

Projekty zdrojov tepla:

 • kotolne pre všetky druhy paliva
 • kombinované zdroje tepla a elektrickej energie
 • výmenníkové a odovzdávacie stanice
 • tepelné čerpadlá
 • solárne zdroje

Projekty líniových stavieb:

 • plynovody
 • rozvody centrálneho zásobovania teplom

Projekty pre plynárenské stavby:

 • rozvody horľavých plynov
 • regulačné stanice
 • sklady horľavých plynov
 • čerpacie stanice LPG

Projekty VZT

 • vetranie
 • klimatizácia

Dokumentácia stavieb

 • doklady k sprievodnej dokumentácii stavieb
 • prevádzkové predpisy
 • palivové základne
 • návody na obsluhu

3. Inžinierska činnosť

 • inžinierske služby počas prípravy a realizácie stavby
 • autorský dozor
 • stavebný a technický dozor
 • vykonávanie revízií zariadení plynových tlakových a elektrických

4. Dodávateľská činnosť

V tejto činnosti zhotovuje spoločnosť stavby v celom rozsahu projektovej činnosti